• เอช.จี.เอ็ม. (ประเทศไทย)

    บริการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร, จดทะเบียนทุกชนิดให้ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน. แก้ไขปัญหาบัญชี. จัดทำบัญชี-ภาษีอากร. ให้คำปรึกษาตอบข้อหารือฟรี. จดทะเบียนทุกชนิด. บริการ: ให้คำปรึกษา, วางแผนภาษีอากร, แก้ไขปัญหาภาษีอากร ฟรี.

  • H.G.M. (Thailand)

    Accounting services - taxation, registration of all kinds, accurate, economical, safe, standardized. Accounting solution, accounting - taxation, consultation and free consultation. Registration of all types of services: tax planning consultation, tax-free solution

About us

ให้บริการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และทางด้านการให้คำปรึกษาในสาขาต่างๆ บริษัทรวมทั้งพนักงานของบริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการสาขาต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี พนักงานของบริษัทมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงาน โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ภาษีอากร การลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลาง และให้บริการอย่างอิสระ

Provided by experienced personnel Ability and expertise in various fields Especially in auditing Internal audit And consulting in various fields The company, including its employees, has experience in providing various branches. For many years Company employees have knowledge Ability and expertise Especially in auditing Internal audit Financial planning Investment analysis, laws, regulations, taxation, investment, investment promotion And have the ability to provide professional services to customers Neutral And provide services independently

由經驗豐富的人員提供各領域的能力和專業知識尤其是審計內部審計和各領域的諮詢公司,包括其員工,在提供各種分支機構方面擁有豐富的經驗。 多年來公司員工具備知識能力和專業知識尤其是審計內部審計財務規劃投資分析,法律,法規,稅收,投資,投資促進並有能力為客戶提供專業服務中立並獨立提供服務

Contact us

บริษัท เอช.จี.เอ็ม. (ไทยแลนด์) จำกัด

252/92 ยูนิต(ดี) ชั้น 16 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 – 0198421 , 098 – 2636441

อีเมล : support@hgm.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0145558000618

H.G.M. (Thailand) Co., Ltd.

252/92 Unit(D) 16th Floor, Muang Thai-Phatra Complex Building, Tower 2,

Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel. 02 – 0198421 , 098 – 2636441

email : support@hgm.co.th

ID : 0145558000618

Layer 1 Layer 1